Pozyskiwanie środków unijnych

Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem cały proces pozyskiwania środków z funduszy UE. Dofinansowanie inwestycji może sięgnąć 85%. Warunkiem dofinansowania jest pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, czyli osiągnięcie zakładanych efektów i wyników. Stąd niezwykle ważne jest zamodelowanie projektu i jego optymalizacja pod kątem właściwego Programu Operacyjnego.

wersja do wydrukowania...

Wykorzystanie dofinansowania projektu ze środków unijnych pozwala na sfinansowanie inwestycji w wysokości aż do 85 % wartości projektu. Daje to niepowtarzalną szansę na zrealizowanie projektów nie będących zwykle w zasięgu finansowym Inwestora – lepsze technologie, większą skalę i oddziaływanie. Dobre projekty są często kosztowne. Ale dzięki dofinansowaniu unijnemu mogą być zrealizowane.

Pozyskanie dofinansowania dla projektu wymaga od inwestora przygotowania odpowiednich dokumentów. Większość prac z tym związanych jest jednak współfinansowana, jako koszty kwalifikowane projektu, niezależnie od tego, że zapłata za ich wykonanie jest wykonywana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Efekty

Warunkiem podstawowym - który projekt musi spełniać - jest pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, wykazany jako wyniki realizacji projektu. Pierwszym krokiem jaki należy więc uczynić jest sprawdzenie poprawności założeń i efektów projektu z wymaganiami właściwego Programu Operacyjnego.

Efekty i wyniki uzyskane z realizacji projektu zależą w znacznym stopniu od wielkości projektu. W dokumentach unijnych dla poszczególnych Programów Operacyjnych są podawane minimalne wielkości wartości projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie. Realizacja małego projektu obarcza dodatkowo inwestora relatywnie wysokimi, stałymi kosztami obsługi projektu względem wielkości pozyskanego dofinansowania. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie walidacji wielkości i ewentualne zamodelowanie tych elementów projektu, które determinują możliwość pozyskania dofinansowania dla projektu już na wstępnym etapie tworzenia projektu.

Właściwe zamodelowanie projektu np. poprzez zdefiniowanie celów, dobór urządzeń i rozwiązań technologicznych projektu umożliwia optymalizację spodziewanych, zakładanych wskaźników wyników i efektów projektu. Modelowanie takie można wykonywać tylko do momentu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie do właściwej Instytucji prowadzącej nabory wniosków. Późniejsze zmiany lub próby zmian w złożonym projekcie spowodują odmowę podpisania umowy o dofinansowanie lub jej zerwanie, ze wszystkimi skutkami dla beneficjenta.

Trwałość projektu

Proszę pamiętać, że okres utrzymania infrastruktury wytworzonej w trakcie realizacji projektu oraz raportowania wyników efektów zrealizowanego projektu wynosi 5 lat.

Nasze wsparcie

Pozyskanie środków unijnych nie jest trudne jeśli posiada się odpowiednie przygotowanie, wiedzę i doświadczenie.  Z tej wiedzy mogą korzystać Państwo u nas.
W ramach działań Netiony oferujemy:

 • doradztwo dla projektów SI i ICT:
  • pozycjonowanie i optymalizacja projektu pod kątem zakładanego celu i efektów projektu,
  • dobór rozwiązania technologicznego (sieci LAN, światłowodowe bezprzewodowe 802.11 a/b/g/n, WiMAX, LTE , telefonia VoIP, hotspoty, aplikacje dla urzędu) dla osiągnięcia celu i efektów projektu,
  • optymalizacja kosztowa projektu.
 • pozyskiwanie środków unijnych:
  • parametryzacja projektu pod kątem Programu jako źródła pozyskania dofinansowania,
  • przeprowadzenie procedur przygotowania wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowywanie dokumentacji projektu: koncepcja technologiczna, Studium Wykonalności, program funkcjonalno – użytkowy,
  • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu,
  • pełnienie funkcji menadżera projektu,
  • nadzór nad rzeczową realizacją projektu.


kontakt > dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o usługach i rozwiązaniach, koszty, terminy. Wybierz sposób kontaktu: